Tisková zpráva k novele zákona o pedagogických pracovnících

Novela zákona o pedagogických pracovnících jde proti hodnotám strategie vzdělávací politiky ČR.

Ostrava, 18. 10. 2022, Asociace děkanů pedagogických fakult ČR vyjadřuje nesouhlas s novelou zákona o pedagogických pracovnících, kde jsou mj. plánovány úpravy podmínek pro kvalifikaci učitelského povolání a upozorňuje, že tato změna může vést ke snížení kvality vzdělávání v České republice a není v souladu se Strategií 2030+. Zdůrazňujeme, že celá novela vychází ze zastaralých dat a doporučujeme ji přepracovat.

Hlavním argumentem pro možnost zaměstnat jako učitele pracovníky bez učitelské kvalifikace se velmi často uvádí nedostatek kvalifikovaných učitelů. Novela nebere v potaz poslední trendy, které ukazují, že se většinou jedná o regionální problémy. Celkově jen na 2. stupni ZŠ jsou pouze 4 % nekvalifikovaných učitelů. Vzestupný trend souvisí mj. i s nárůstem platů pedagogů. V absolutních číslech se dokonce učitelský sbor rozrostl od roku 2017 o 16 tisíc učitelů. Zajištění kvality vzdělávání na všech školách v ČR je základem Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Tohoto má být dosaženo mj. zvýšením kvality přípravy učitelů, kterou však novela de facto snižuje.

 

„Za mnohem zásadnější problém považuji nedostatek aprobovaných učitelů v některých oborech jako je např. fyzika. Očekávání, že po novele do škol nastoupí odborníci z praxe a budou učit tyto nedostatkové předměty, je iluzorní, jelikož rozdíly platů učitelů a těchto segmentů (např. IT) jsou stále obrovské.“ Říká Daniel Jandačka, předseda Asociace děkanů pedagogických fakult.

 

Další problém vnímá Jandačka v rozvolnění přípravy učitelů. „Momentálně uchazeče v doplňkovém pedagogickém studiu (dříve pedagogickém minimu) připravovaly pouze univerzity, které jsou přísně regulovány MŠMT. V novém pojetí mohou připravovat učitele všichni, a proto máme obavy o kvalitu takové přípravy.“

 

„Novelu jako celek nepovažujeme za krok správným směrem. Dílčí záležitosti (např. institut uvádějícího učitele) vnímáme jako důležitý krok, který však nevyvažuje zásadní problémy celé novely.“ Dodává Jandačka.

Leave a comment