Vyjádření k revizi Rámcově vzdělávacích programů

V květnu minulého roku rozhodlo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) o zahájení celkové revize Rámcově vzdělávacích programů. Rámcově vzdělávací programy (RVP) od roku 2004 v České republice představují základ pro vzdělávání na našich školách. Školy z RVP vycházejí při zpracování svých Školských vzdělávacích programů, které specifikují obsah a průběh vzdělávání na každé škole.

V případě RVP se jedná o zásadní dokument, kterým stát stanovuje nejenom to, co se žáci a studenti musí v našem státě musí naučit, ale i jakým způsobem bude výuka probíhat, případně kdy budou kontrolovány výsledky vzdělávání. Bez nadsázky jde o zásadní dokument určující, jak budou vzdělané naše budoucí generace.

Jako vzdělavatelé budoucích učitelů se domníváme, že započatá revize je nutná a žádoucí. Vědecký pokrok, množství informací a způsob práce s nimi, technologie, které dnes využíváme, i celá společnost se velmi výrazně mění. Ne tak obsah vzdělávání v našich školách, kterým stát říká, co by měl náš budoucí občan znát a umět. Jako zásadní důvody pro revizi RVP považujeme zejména dvě skutečnosti. Přes výrazně se měnící okolní svět nemá současný RVP v sobě mechanizmy, které by určovaly důležité klíčové znalosti a dovednosti nutné pro zvládnutí vyučovaných oborů. Učivo tak obsahuje nadměrné množství informací, kterými dnešní svět překypuje. V současném RVP nejsou ani mechanizmy, které by zajištovaly, že se do k žákům dostanou moderní vědecké poznatky (učivo je tak v mnohých případech zastaralé).

 

Učivo tak obsahuje nadměrné množství informací, kterými dnešní svět překypuje. V současném RVP nejsou ani mechanizmy, které by zajištovaly, že se do k žákům dostanou moderní vědecké poznatky (učivo je tak v mnohých případech zastaralé)..

Kromě zásadních pedagogických a psychologických znalostí a dovedností je při přípravě budoucích učitelů dnes ve velké míře dbáno na získání didaktických oborových dovedností. Budoucí učitelé se učí porozumět svým oborům, umí určit co je pro jejich pochopení žáky a studenty podstatné a ví, jakým způsobem danou látku naučit. Toto vše si v průběhu studia na fakultách ověřují při praxích ve školách. RVP pro ně při vykonávání učitelské profese bude závazným základem (rámcem) celostátně určujícím obsah a způsob výuky. Proto jsou RVP nedílnou součástí přípravy budoucích učitelů a na pedagogických fakultám jsou nedílnou součástí výuky.

Pedagogické fakulty se proto do probíhající revize zapojily velmi intenzivně s plným vědomím jejího významu. Ve spolupráci s expertním panelem zřízeným pod MŠMT byly na jednotlivých fakultách zorganizovány ve druhé polovině loňského roku workshopy, na kterých odborníci, odborná veřejnost i studenti učitelství diskutovali témata, která určil expertní panel pro revizi RVP jako klíčová. Diskutovány například byly klíčové kompetence, gramotnosti, ale i průřezová témata, uzlové (kontrolní) body a další témata. Pedagogické fakulty se tak staly místy, kde začala velmi široká debata k budoucí podobě RVP. Tato debata je velmi důležitá, protože bez toho, aby nový rámcový program byl řediteli škol, učiteli, ale i rodiči přijat, by jeho revize vlastně neměla smysl.

Pedagogické fakulty jsou i nadále připraveny do procesu revize aktivně vstupovat, svým odborným potenciálem se na něm podílet a výsledky revize zprostředkovávat nastupujícím generacím učitelů.

 

Zde bych dal odkazy na jednotlivé workshopy