Standard studia DPS učitele 2. stupně základní školy a střední školy

V souvislosti s Reformou pregraduální přípravy učitelů, se Strategií 2030+ a s nároky NAÚ na učitelskou přípravu na fakultách připravujících učitele upozorňuje Asociace děkanů Pedagogických fakult na krátkozrakost systému „rychlého“ doplnění stavu chybějících učitelů ve školách prostřednictvím pedagogického studia pro nekvalifikované učitele pouze absolvováním DPS a akreditováním tohoto studia v jakékoli instituci, která o akreditaci požádá.

Asociace děkanů Pedagogických fakult České republiky (PF ČR) ustanovila na svém zasedání na podzim roku 2018 svou vlastní pracovní skupinu, která v letech (2018-2019) připravovala podklady pro MŠMT k Návrhu pojetí dalšího pedagogického studia pro nekvalifikované učitele (absolventi VŠ bez učitelské kvalifikace) – studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, účastnila se společných jednání Pracovní skupiny ke tvorbě Standardu DPS (ustanovené MŠMT) a výrazně tak přispěla k formulování jeho konečné podoby. V současné době je studium DPS na pedagogických fakultách akreditováno již v novém Standardu

Asociace prosazuje, aby model, který stanovuje požadavky na strukturu a obsah dalšího pedagogického studia (DPS), korespondoval se strukturou studijních programů v rámci pregraduální přípravy,

Východiska asociace pro práci na Standardu DPS

V souladu se změnou legislativy bylo a je v současné době předpokladem k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka (učitele) absolvování vysokoškolských studijních programů, které jsou posuzovány MŠMT jako uznávacím orgánem pro regulované povolání. Uvedené posuzování probíhá na základě metodického materiálu, tzv. Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (č. j. MSMT-21271/2017-5).

Uvedený materiál stanovuje minimální požadavky na jednotlivé obsahové složky pregraduální přípravy budoucích učitelů, které jsou stanoveny v rozsahu kreditové dotace a zároveň v rozsahu počtu hodin celkové práce studenta (v rámci výuky, samostatné práce, praxí atd.), která uvedené kreditové dotaci odpovídá v souladu s ECTS (European Credit Transfer Systém).

Asociace děkanů pedagogických fakult prosazovala a prosazuje, aby model, který stanovuje požadavky na strukturu a obsah dalšího pedagogického studia (DPS) – studia ke splnění kvalifikačních předpokladů (Vyhláška č. 317/2005 Sb., §2 Studium v oblasti pedagogických věd), korespondoval se strukturou studijních programů v rámci pregraduální přípravy, které stanovují Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků, avšak při respektování specifik dalšího pedagogického studia založeného na oblasti pedagogicko-psychologického základu, oborových didaktika a praxe, které navazuje na studium konkrétního oboru, který vytváří oborový základ budoucí profese učitele.

Výsledky a doporučení Asociace děkanů PF ČR ke Standardu DPS

Výsledkem všech souvisejících jednání na úrovni Asociace děkanů PF ČR i Pracovní skupiny ke tvorbě Standardu DPS je Standard studia v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy

V souvislosti s Reformou pregraduální přípravy učitelů, se Strategií 2030+ a s nároky NAÚ na učitelskou přípravu na fakultách připravujících učitele upozorňuje Asociace děkanů Pedagogických fakult na krátkozrakost systému „rychlého“ doplnění stavu chybějících učitelů ve školách prostřednictvím pedagogického studia pro nekvalifikované učitele pouze absolvováním DPS a akreditováním tohoto studia v jakékoli instituci, která o akreditaci požádá.

Asociace děkanů seznamovala a stále seznamuje MŠMT s následujícími doporučeními:  

  • Akreditovat DPS pouze na:
  1. V případě DPS všeobecně vzdělávacích předmětů na těch vysokých školách, které mají akreditované studijní programy v oblasti vzdělávání Učitelství (Nařízení vlády č. 275/2016 Sb. – nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství)
  2. V případě DPS odborných předmětů na ty subjekty, které mají akreditace v oblasti vzdělávání Učitelství nebo které realizují příslušné vzdělávací programy, vážící se k zaměření odborného předmětu, v příslušné oblasti vzdělávání
  • Požadavky stanovené na garanta DPS by měly korespondovat s požadavky na garanta programů pregraduálního vzdělávání učitelů – stanovené v Nařízení vlády č. 274/2016 Sb. – nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství – viz bod 1)
  • Je nutné definovat vstupní vzdělání u všech variant jednoznačně a nezpochybnitelně. Pokud budou do DPS vpouštěni i absolventi vysokoškolských studijních programů, které se obsahově nepřekrývají s vzdělávací oblastí RVP, musí být výstupní ověření kompetencí budoucího učitele (obhajoba portfolia a zkouška z učitelské způsobilosti) nastaveno tak, aby prověřilo i oborové kompetence účastníka DPS. Tedy není problém, pokud bude matematiku vyučovat absolventa ekonomie, může však být problém, pokud bude fyziku učit absolvent vysokoškolského studia např. cestovního ruchu.
  • Nutnost v souladu s uvedeným novelizovat prováděcí vyhlášky k zákonu o Pedagogických pracovnících, zejména vyhlášku 317/2005 – určit počty hodin, definovat profil absolventa prostřednictvím výčtu kompetencí, požadavky na uchazeče, apod.
  • Asociace nabízí, že vypracuje plán pokrytí zajištění DPS v jednotlivých krajích po vzájemné dohodě (Karlovarský, Zlínsky, Vysočina apod.) – blokově, či jinak, a ve spolupráci s krajem.