Vyjádření doc. Pavla Mentlíka k návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2023 až 2027

Zástupce Asociace děkanů pedagogických fakult k návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2023 až 2027

 

V „Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2023až 2027“ je pregraduální příprava učitelů (dále jen pregraduální příprava) rozpracována pouze v Opatření D1.

Problematika pregraduální přípravy není rozpracována v analytických dokumentech, které části D1 předchází, a to přesto, že kvalita pregraduální přípravy byla v posledních čtyřech letech poměrně intenzivně řešena v rámci Reformy pregraduální přípravy učitelů (dále jen Reforma). Reforma je založena na memorandu podepsaném 29. 9. 2023 ministrem Dr. Plagou a děkany fakult připravujících učitele (dále jen Memorandum) a probíhá v kooperaci mezi MŠMT a fakultami připravujícími učitele. Také infrastruktura pro vysokoškolskou přípravu učitelů by měla být analyzována pro možnost poskytování podmínek pro kvalitní pregraduální přípravu a její rozvoj.

Uvedená část D.1 je správně založena na probíhající Reformě a uvedeném Memorandu. Není ale zohledněno prohlášení podepsané ministrem prof. Balašem 28. 3. 2023, které memorandum rozpracovává. V tomto prohlášení jsou zdůrazněny aktuální úkoly, které fakulty připravující učitele musí řešit, aby pregraduální příprava naplňovala cíle Strategie 2030.

Proto doporučujeme zanalyzovat stav pregraduální přípravy v ČR (včetně podmínek pro její realizaci), stav rozpracování Reformy a doplnění analytické části „Dlouhodobého záměru“ ve smyslu uvedeného prohlášení, resp. ve smyslu vazby pregraduální přípravy a naplňování cílů Strategie 2030. V „Dlouhodobého záměru“ není věnována pozornost regionálnímu působení fakult připravujících učitele například ve strukturálně postižených regionech, a to přesto, že své dlouhodobé strategie vzdělávání by měly zpracovávat i jednotlivé kraje. Je zřejmé, že dostatek kvalifikovaných učitelů, je regionální záležitostí a fakulty připravující učitele se na řešení situace podílí a měly by se podílet i do budoucna.

Některé body vyplývající z Reformy uvedené v části D1 jsou z našeho pohledu v rámci Reformy naplňovány, zatímco plnění někteýché (například bod „Podpora oborových didaktik“ v jeho částech: „zvýšení objemu rezortního výzkumu“ a „zapojení fakult připravujících učitele do revizí RVP“) by před aktivitou D.1.1 – „Přípravou reformy na další období“ vyžadovaly revizi.

Zásadním problémem je pominutí fakult připravujících učitele jako institucí realizujících pregraduální přípravu i poskytující vědecko-výzkumnou expertízu ve vzdělávání v ČR (teoretický, metodický i aplikační background) v mnohých částech, resp. aktivitách „Dlouhodobého záměru…“. Konkrétně částech, které s pregraduální přípravou zcela jednoznačně souvisí – například: D.3.2. – „Systém podpory uvádějících učitelů“ a D.3.4. – „Revize požadavků na odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků“…

V neposlední řadě je nutné upnout pozornost k finanční situaci vzdělavatelů budoucích učitelů – zejména rozevírání nůžek v odměňování mezi regionálním školství a fakultami.

Uvedené shrnujeme do následujících bodů:

  • Doporučujeme věnovat pozornost přípravě učitelů i v analytických materiálech a reflektovat současný stav a probíhající procesy.
  • Navrhujeme implementovat pregraduální přípravu a působení fakult připravujících učitele do všech procesů, které s nimi souvisí, a které fakulty z principu a přirozeně ovlivňují.
  • Považujeme za důležité zaměřit se i na krajská specifika působení fakult připravujících učitele, zejména ve strukturálně postižených regionech. Toto v části D1 zcela chybí.

 

doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D., FPE ZČU v Plzni

Leave a comment