Usnesení Asociace děkanů pedagogických fakult České republiky z jednání na Univerzitě J. Selyeho v Komárně dne 1. února 2024

Usnesení Asociace děkanů pedagogických fakult České republiky z jednání na Univerzitě J. Selyeho v Komárně dne 1. února 2024

Asociace děkanů dlouhodobě podporuje úsilí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat a schválit dokument „Rámcové požadavky na vzdělávací programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků“. Ač znepokojeni neustálými poměrně zásadními změnami, jsou členové asociace připraveni vést další jednání ke zkvalitnění jeho obsahu s ohledem na reálné možnosti jednotlivých fakult a potřeby českého vzdělávacího systému. Členové asociace si uvědomují existenci nežádoucích jevů, které se objevují v posledních letech na základních a středních školách, jako jsou rizikové chování, nedostatek wellbeingu a duševního zdraví žáků a otevřou tato témata k dalšímu projednávání v rámci vzdělávání budoucích učitelů. Pedagogické fakulty vnímají velmi citlivě rizika vycházející z nedokonalostí platných právních úprav vztahujících se k používání zbraní a uvědomují si potřebu kultivace bezpečnostních systémů a postupů, vhodných pro ochranu pracovníků fakult a studentů. Z tohoto důvodu budou usilovat o sdílení vhodných metodických postupů s ohledem na stavební a další specifika infrastruktury používaných zařízení a prostor. Děkanky a děkani fakult dlouhodobě upozorňují na rezervy ve financování vzdělávání budoucích učitelů a očekávají pozitivní rozhodnutí o možné návaznosti projektu P v budoucích letech, který by podpořil organizačně náročnou a nákladnou realizaci praxí a nedostatek mzdových prostředků. Asociace děkanů PF se bude dále zabývat aktuálními tématy, přičemž některá otevře na svém zasedání v květnu 2024 na PF Univerzity v Hradci Králové.