Pracovní jednání Asociace děkanů pedagogických fakult ČR a SR

Pracovní jednání Asociace děkanů pedagogických fakult ČR a SR

Ve dnech 22. – 24. května 2024 proběhlo jednání Asociace děkanů pedagogických fakult ČR a SR. Setkání, které zorganizovala Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, se uskutečnilo v resortu ve Velichovkách za hojné účasti významných hostů z obou republik.

Hned na úvod zasedání přivítal přítomné kandidát na funkci rektora Univerzity Hradec Králové, doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D. Jednání se zúčastnili rovněž předsedové asociací děkanů PřF a FF ČR. V dopoledních hodinách proběhla prezentace a následná diskuze k důležitému tématu – profesní a studijní programy v oblasti učitelství, které se účastnili dr. Robert Plaga, předseda Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a prof. Ema Šmelová, členka Rady NAÚ. Ve druhé části dne probíhalo zasedání AD PdF ČR a SR separátně. V české části se věnovala problematice financování fakult připravující učitele – současné problémy a budoucnost – vrchní ředitelka Sekce vysokého školství, vědy a výzkumu, prof. Radka Wildová. Mgr. Kateřina Dufková, Mgr. Matouš Bořkovec a Jan Vácha, MSc. blíže představili cíle Reformy přípravy učitelů pro následující období 2024 – 2027, problematiku zkvalitňování praxí, klinických škol, zapojení fakult do vzdělávání provázejících a uvádějících učitelů a do podpory začínajících učitelů v rámci adaptačního období, rozvoj oborových didaktik.

V pátek, poslední jednací den, zahájil stávající předseda prof. František Vaníček. Hlavním bodem programu byla volba nového předsednictva. Od 25. května 2024 se novým předsedou AD PdF ČR stává doc. Ladislav Bláha z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Místopředsedy budou doc. Helena Koldová z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a doc. Pavel Mentlík ze Západočeské univerzity v Plzni.

Jedním ze závěrů jednání AD PdF ČR je Výzva Asociace děkanů pedagogických fakult ČR, která se zabývá finanční situací VŠ a pedagogických fakult, adresována je Vládě ČR, ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy, ministrovi financí a také členům Školského výboru Poslanecké sněmovny PČR.