doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

Technická univerzita v Liberci

Funkční období: 2024 – 2027

V roce 1989 vystudoval Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 5.–12. ročník, aprobace tělesná výchova a biologie. Doktorské studium v oboru Kinantropologie absolvoval v roce 2001 na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, kde se také v roce 2007 habilitoval ve stejném oboru. Od roku 1990 pracuje na Fakultě přírodovědně humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci (původně PF VŠST), kde v letech 2018 až 2023 zastával nejprve funkci proděkana pro akreditace a následně pro rozvoj a akademické záležitosti. V letech 2015–2023 byl ve funkci vedoucího Katedry tělesné výchovy a sportu FP TUL. 

V pedagogické činnosti se zaměřuje na výuku předmětů Antropomotorika a Metodologie výzkumu. Je autorem řady odborných publikací zaměřených převážně na somatický a motorický rozvoj dětí školního věku s důrazem na jedince s nízkou úrovní tělesné zdatnosti. Aktuálně je garantem a koordinátorem výzkumu zaměřeného na 100 leté sekulární trendy v motorické výkonnosti a somatických parametrech u československých dětí a mládeže. V letech 1996–2019 byl hlavním organizátorem akcí pod názvem Týdny pohybu hrou, které byly zaměřeny na propagaci atraktivních pohybových aktivit u dětí ve věku 6–15 let s celkovou účastí přes 35 tisíc chlapců a dívek školního věku.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA