doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.

doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.

Západočeská univerzita

Funkční období: 10/2019 – 9/2023

Pavel Mentlík, narozen v roce 1971 v Plzni, studoval Fakultě pedagogické Západočeské univerzity (FPE ZČU) učitelství biologie a zeměpisu. Po ukončení studia v roce 2000 se dále věnoval geomorfologii dříve zaledněných oblastí (zejména Šumavy). Titul Ph.D. získal v roce 2006 v oboru Fyzická geografie a geoekologie na Univerzitě Jana Amose Komenského v Bratislavě pod vedením profesora Jozefa Minára (téma disertační práce: Geomorfologická analýza a tvorba geomorfologického informačního systému okolí Prášilského jezera a jezera Laka na Šumavě). Na této univerzitě se v roce 2012 i habilitoval (téma habilitační práce: Výzkum vývoje reliéfu vrcholových partií SZ Šumavy prostřednictvím inovativních výzkumných metod). Výzkumně například dále pracoval v Britské Kolumbii (pracovní cesta s Dr. Ianem S. Evansem v roce 2008) a ve Vysokých a Západních Tatrách. Na Slovensku práce probíhaly zejména v rámci projektu GAČR s kolegy z PřF OU v Ostravě a UK v Praze. Zaměření směřovalo k problematice pleistocenního zalednění a k reakci horských geosystémů na klimatické změny od posledního glaciálního maxima až do holocénu.

Od roku 2002 se na FPE ZČU věnuje přípravě budoucích učitelů geografie (psaní skript, ale i učebnice pro ZŠ). Mezi lety 2011 až 2019 působil jako vedoucí Oddělení geověd, Centra biologie, geověd a envigogiky. Od roku 2019 je děkanem fakulty. V roce 2014 se na ZČU stal garantem geografických učitelských studijních programů. Oborové didaktice (zejména geografie) se začal intenzivně věnovat od roku 2017, kdy mezi lety 2017 až 2019 pracoval jako hlavní manažer projektu OP VVV Didaktika – člověk a příroda A. Výstupem z projektu byly monografie věnované kritickým a dynamickým místům kurikula geografie, biologie, chemie a fyziky, dostupné pod tímto odkazem. V rámci didaktiky geografie se věnuje problematice dynamických a kritických míst kurikula.