Děkani

doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Funkční období: 1/3/2023 – 28/2/2027

Ladislav Bláha (1964) je absolventem oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů tělesná výchova – německý jazyk a literatura. Po studiích začal působit na PF v Ústí nad Labem. Doktorské studium v oboru kinantropologie na FTVS UK Praha zakončil disertační prací orientovanou na problematiku realizace goalballu. V habilitační práci se věnoval tématu „Pohybové aktivity osob se zrakovým postižením“. Jeho oborovým zaměřením je teorie a didaktika vybraných pohybových her, pohybové aktivity osob se zrakovým postižením a pohybové aktivity jako součást zdravého životního stylu. Od roku 2005 vedl katedru tělesné výchovy a sportu. Je autorem několika monografií, odborných článků, učebních textů a dalších výstupů z výše uvedené problematiky. Do České republiky přinesl tchoukball (účast se studentskými týmy na několika ME, pořadatelství ME v roce 2008) a nadále podporuje jeho rozvoj a uplatňování na školách.